Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp học tại phòng A2.413 bắt đầu từ thứ hai, 15/03/2021

THÔNG BÁO          Nhà trường thông báo đến  sinh viên về việc chuyển các lớp tại phòng A2.413 qua các phòng học khác như sau: STT Thứ Tiết Mã MH Tên môn học Nhóm Họ và tên Phòng hiện tại Phòng thay thế 1 Hai 7-10 ENTP02 Intensive English 2- Twinning

read more