Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp học tại phòng A2.413 bắt đầu từ thứ hai, 15/03/2021

Thông báo về việc chuyển phòng học các lớp học tại phòng A2.413 bắt đầu từ thứ hai, 15/03/2021

THÔNG BÁO

 

       Nhà trường thông báo đến  sinh viên về việc chuyển các lớp tại phòng A2.413 qua các phòng học khác như sau:

STT Thứ Tiết Mã MH Tên môn học Nhóm Họ và tên Phòng hiện tại Phòng thay thế
1 Hai 7-10 ENTP02 Intensive English 2- Twinning Program 22 Nguyễn Trần Thái Anh A2.413 A2.508
2 Ba 1-4 ENTP02 Intensive English 2- Twinning Program 20 Scalzetti Veronica A2.413 A2.608
3 Ba 7-10 ENTP02 Intensive English 2- Twinning Program 20 Nguyễn Liên Hương A2.413 A2.510
4 Năm 1-3 BA192IU International Finance 01 Vũ Thúy Mai Uyên A2.413 A2.410
5 Năm 4-6 MAFE315IU Introduction to corporate finance 01 Trịnh Quốc Đạt A2.413 A1.201
6 Năm 7-9 BA182IU Customer Relationship Management 01 Trịnh Việt Dũng A2.413 A1.309
7 Sáu 1-4 ENTP02 Intensive English 2- Twinning Program 22 Nguyễn Trần Thái Anh A2.413 A2.601
8 Sáu 7-10 ENTP01 Intensive English 1- Twinning Program 03 Tạ Kim Hoàng A2.413 A2.608
9 Bảy 1-4 ENTP01 Intensive English 1- Twinning Program 03 Averline Olivier A2.413 A2.608
10 Bảy 7-10 ENTP01 Intensive English 1- Twinning Program 07 Nguyễn Minh Ngọc A2.413 A2.401

Việc thay đổi trên áp dụng từ thứ Hai ngày 15 tháng 3 năm 2021 cho đến hết học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

Sinh viên cập nhật và thực hiện theo thông báo.

Trân trọng./.

 

          PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC