Chương trình đào tạo trong nước

Khoa Quản trị Kinh doanh

QUẢN TRỊ KINH DOANH 7340101
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 7340201
KẾ TOÁN 7340301

Khoa Công nghệ Thông tin

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 7480201
KHOA HỌC DỮ LIỆU 7480109
KHOA HỌC MÁY TÍNH 7480101

Khoa Công nghệ Sinh học

CÔNG NGHỆ SINH HỌC 7420201
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 7540101
HÓA HỌC (HÓA SINH) 7440112
KỸ THUẬT HÓA HỌC 7520301
QUẢN LÝ THỦY SẢN 7620305

Khoa Điện tử Viễn thông

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 7520207
KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 7520216

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP 7520118
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 7510605

Khoa Kỹ thuật Y Sinh

KỸ THUẬT Y SINH 7520212

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

KỸ THUẬT XÂY DỰNG 7580201
QUẢN LÝ XÂY DỰNG 7580302

Bộ Môn Anh ngữ

NGÔN NGỮ ANH 7220201

Bộ môn Toán

TOÁN ỨNG DỤNG (KỸ THUẬT TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO) 7460112

Bộ môn Vật lý

KỸ THUẬT KHÔNG GIAN 7520121

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 7520320