THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỂ ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỂ ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỂ ĐĂNG KÝ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ Thông báo số 29/TB-ĐHQT ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quy định chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra của các chương trình đào tạo Bậc Đại học do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng.

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-ĐHQT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế Đào tạo Đại học.

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến sinh viên thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) trong năm học 2022-2023 như sau:

–            Để hỗ trợ sinh viên trong tình hình học tập vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 kéo dài, sinh viên được miễn điều kiện tiếng Anh để đăng ký LVTN trong năm học 2022-2023.

–            Thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh sẽ được thay đổi thành 01 (một) tháng trước thời điểm xét tốt nghiệp của sinh viên.

Trường Đại học Quốc tế thông báo đến tất cả Khoa/Bộ môn và sinh viên được biết và thực hiện./.