Thông báo về thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra để đăng ký LVTN

Thông báo về thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh đầu ra để đăng ký LVTN

Căn cứ Thông báo số 29/TB-ĐHQT ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quy định chuẩn trình độ Tiếng Anh đầu ra của các chương trình đào tạo Bậc Đại học do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng.

Căn cứ quy chế Đào tạo Đại học của trường ĐH Quốc tế ban hành theo quyết định số 579/QĐ-ĐHQT ngày 14/8/2020.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về thời gian nộp chứng chỉ tiếng Anh và nguyên tắc xét đăng ký môn học Luận văn tốt nghiệp kể từ học kỳ 1 năm học 2021-2022 trở đi như sau:

 1. Sinh viên phải nộp chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ được quy định bởi điều 3 của thông báo này.
 2. Thời hạn cuối cùng cho việc nộp chứng chỉ Anh văn để đủ điều kiện làm LVTN trong mỗi học kỳ là 02 tháng trước tuần Add/Drop của học kỳ đó. Cụ thể:
 • Đối với SV làm LVTN trong học kỳ 1: hạn cuối nộp chứng chỉ Anh văn là 15/7/2021.
 • Đối với SV làm LVTN trong học kỳ 2: hạn cuối nộp chứng chỉ Anh văn là 15/1/2022.

Những sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh sau thời gian trên sẽ phải thực hiện LVTN ở học kỳ tiếp theo.

 1. Nguyên tắc nộp và xét công nhận chứng chỉ Anh văn
 • Sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh tại phòng Đào tạo Đại học.
 • Các loại chứng chỉ Tiếng Anh được chấp nhận:
IELTS TOEFL iBT TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS
5.5 61 600 (Listening + Reading)

và 270 (Speaking + Writing)

First FCE Business Vantage 60
 • Để phục vụ cho việc xác minh chứng chỉ:
  • Đối với chứng chỉ TOEFL iBT, sinh viên vui lòng cung cấp MSSV, số điện thoại và tài khoản cùng mật khẩu đăng nhập vào hệ thống kiểm tra điểm online khi nộp chứng chỉ.
  • Đối với các chứng chỉ còn lại, sinh viên cung cấp MSSV và số điện thoại khi nộp chứng chỉ.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu gian lận (nộp bằng giả, chỉnh sửa thông tin trên bằng …), sinh viên sẽ bị hủy bỏ kết quả môn học LVTN và chịu các hình thức kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến tất cả Khoa/Bộ môn và sinh viên được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

–       BGH (để báo cáo);

–       Các Khoa/Bộ môn (để thực hiện);

–       Lưu: VT, P.ĐTĐH.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

(Đã ký)

Huỳnh Khả Tú